• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Hiện nay, giấy phép bưu chính nội tỉnh được cấp ghi rõ phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính. Vì vậy, doanh nghiệp có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính nội tỉnh, thay đổi phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính hoặc thay đổi các thông tin khác trên giấy phép bưu chính do thay đổi kế hoạch kinh doanh hoặc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh... thì thủ tục thực hiện như thế nào?

 

 LUẬT AN THỊNH xin chia sẻ tới quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến sửa đổi bổ sung giấy phép bưu chính, khách hàng tham khảo và liên hệ lại LUẬT AN THỊNH khi được tư vấn hỗ trợ.

I. CƠ QUAN THỰC HIỆN: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi cấp giấy phép bưu chính cho doanh nghiệp.

II. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: 02 cách thức

 • Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc,
 • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính theo quy định và nộp hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.
 • Sau khi hồ sơ được tiếp nhận Sở Thông tin và Truyền thông cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
 • Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép bưu chính mới.
 • Các thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông được thực hiện bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 • Kết quả giải quyết thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

IV. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật.

V. PHÍ, LỆ PHÍ

 • Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 5.500.000 đồng
 • Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.

VI. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:  

 • Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
 • Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.

VII. CĂN CỨ PHÁP LÝ           

 • Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
 • Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
 • Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
 • Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
 • Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M: 0945650585 - 0896650585

♦ E: quanly@luatanthinh.vn

♦ W: http://www.luatanthinh.vn