• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 , các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với những "người có liên quan" mà giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp phải được Hội đồng quản trị chấp thuận.

"Người có liên quan" được cho là bao gồm (khoản 1 Điều 167):

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật này.

Hội đồng quản trị phải họp để chấp thuận các hợp đồng, giao dịch nêu trên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ người đại diện ký kết hợp đồng, giao dịch (khoản 2 Điều 167).

Cần lưu ý, thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch sẽ không có quyền biểu quyết.

Nội dung này được nếu ra tại: Công văn số 871/BKHĐT-PTDN  ngày 19/2/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hợp đồng, giao dịch do Hội đồng quản trị chấp thuận

Nguồn: Luatvietnam.net

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn