• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP, nếu ủy quyền cho người khác tham gia việc phân chia, định đoạt định đoạt quyền sử dụng đất thì không được lập giấy ủy quyền, thay vào đó, phải lập HỢP ĐỒNG ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực.

Cụ thể tại Công văn số 625/BTP-HTQTCT ngày 9/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc chứng thực giấy ủy quyền cho người khác tham gia phân chia, định đoạt quyền sử dụng đất: